BLI MEDLEM

JÄGAREXAMEN

VÅRA BANOR

SOLATRÄFFEN

TÄVLINGAR

KALLELSE

 

Medlemmar i Karlstads Jaktskytteklubb kallas till Årsmöte.

Tid: Söndag den 17 februari 2017, klockan 15:00.

Plats: Sörmons skjutbana.

 

DAGORDNING

1 - Mötets öppnande.

2 - Val av ordförande för årsmötet.

3 - Val av sekreterare för årsmötet.

4 - Val av två justeringsmän.

5 - Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning.

6 - Fastställande av föredragningslista.

7 - Framläggande av årsberättelse.

8 - Framläggande av revisionsberättelse.

9 - Fastställande av årsredovisningen.

10 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

11 - Fastställande av medlemsavgifter för 2020

12 - Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019.

13 - Val av ordförande för 1 år.

14 - Val av 3 styrelseledamöter för 2 år

15 - Val av 3 styrelseledamöter för 1 år

16 - Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år

17 - Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år

18 - Val av 2 revisorer för 1 år samt en revisorsuppleant för 1 år.

19 - Val av 3 medlemmar till valberedningen för 1 år, varav en sammankallande.

20 - Behandling av motioner inkomna i rätt tid samt förslag från styrelsen.

21 - Övriga frågor.

22 - Årsmötet avslutas varefter kaffe serveras.

 

Välkomna!

 

Fullständig kallelse och agenda så erhålles genom att skicka ett mail med namn och medlemsnummer till arsmote@kjsk.se

 

Möteskallelse och agenda finns också anslaget i klubblokalen.

 

Notera att nuvarande styrelse är en interimsstyrelse från den senare delen av 2018 och att hela styrelsen ska väljas om för 2019 och framåt.

Det går bra att nominera sig själv eller andra till styrelseuppdrag. Nomineras andra personer bör man först stämma av detta med berörda.

Nominering kan göras genom att maila postmaster@kjsk.se och ange ”valberedningen” i ämne/rubrik.